fbpx

งานทะเบียนและประมวลผล

Image
นางลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์ 
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประมวลผล
ส่วนงาน : ทะเบียนและประมวลผล
อีเมล : laddawan_rua@nation.ac.th
fb : 
https://www.facebook.com/laddawan.ruantasaneeya?fref=ts
โทร : 054 265 170 ต่อ 130/131
 
Image
นางนัชฎาพร พุ่มพฤกษ์
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ส่วนงาน : ทะเบียนและประมวลผล
อีเมล : natchadaporn_phu@nation.ac.th
fb : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001422785441
โทร : 054 265 170 ต่อ 130/131
Image
นางดวงเดือน พิมพ์ตะครอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล
ส่วนงาน : ทะเบียนและประมวลผล
อีเมล : duangdeun_noi@nation.ac.th
fb : https://www.facebook.com/P.DUANGDEUN
โทร : 054 265 170 ต่อ 130/131

การแบ่งงานภายในงานทะเบียนและประมวลผล

  1. งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ

       1.1 การรับสมัครและการกำหนดรหัสประจำตัวนิสิต

           1) ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร

           2) กำหนดรหัสประจำตัวนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา

           3) จัดทำรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครและการขึ้นทะเบียนนิสิต

       1.2 จัดทำทะเบียนประวัตินิสิต

           1) บันทึกประวัติของนิสิตลงคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บเอกสารทะเบียนประวัติ

           2) ออกเอกสารรับรองสถานภาพการเป็นนิสิต (บัตรประจำตัวนิสิต หนังสือรับรองการศึกษา)

           3) ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนิสิตจากสถาบันการศึกษาเดิม ( ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง)

           4) ดำเนินการย้ายคณะ / สาขาวิชา

           5) จัดทำข้อมูลสถิตินิสิต

  1. งานตารางเรียน ตารางสอบ

       1.1 จัดทำตารางเรียน ตารางสอน

            1) จัดทำตารางเรียน ตารางสอน ให้เหมาะสมกับจำนวนนิสิต ขนาดห้องเรียน

            2) ตรวจสอบการเปิดสอนของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาในทุกหลักสูตร

       1.2 งานตารางสอบ

            1) จัดทำตารางสอบในแต่ละภาคการศึกษา (กลางภาค และ ปลายภาค)

            2) จัดเตรียมห้องสอบ

      1.3 งานผลิตข้อสอบและให้บริการชุดข้อสอบ

            1) ผลิตข้อสอบตามประกาศตารางสอบ

            2) ให้บริการรับ – ส่งชุดข้อสอบ ให้ผู้คุมสอบ

      1.4 งานเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

            1) ดำเนินการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ให้คณะพิจารณา

            2) ดำเนินการสอบเทียบวิชาเรียนเพื่อโอนหน่วยกิต (AP)

            3) ประกาศผลการพิจารณาการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต และการสอบเทียบวิชาเรียน (AP) ให้นิสิตทราบ

            4) บันทึกข้อมูลการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

  1. งานลงทะเบียนและคอมพิวเตอร์

        3.1 งานรับลงทะเบียนเรียน

            1) จัดเตรียมข้อมูล สำหรับการลงทะเบียน

            2) ดำเนินการลงทะเบียน / ขอเพิ่ม – ขอลด และเพิกถอนวิชาเรียน

            3) จัดทำรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน

            4) ติดตามและตรวจสอบ จำนวน และรายชื่อนิสิตเข้าชั้นเรียน

        3.2 ดูแลระบบฐานข้อมูลนิสิต

             1) พัฒนาและปรับปรุง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้

             2) ดูแล รักษา ระบบคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพที่พร้อมทำงานอยู่เสมอ

        3.3 จัดทำและพัฒนา Web Site งานทะเบียนฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและข่าวสารต่าง ๆ                 

  1. งานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา

        4.1 การประมวลผลการศึกษา

             1) ติดตามการส่งผลการเรียนจากคณะ

             2) รวบรวม / บันทึกผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคเรียน

            3) ประมวลผลการศึกษาในแต่ละภาคเรียน

            4) จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น การพ้นสภาพการเป็นนิสิต นิสิตวิทยาทัณฑ์      

       4.2 การสำเร็จการศึกษา

           1) ตรวจสอบคุณบัติของผู้สำเร็จการศึกษา

           2) ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

           3) ขออนุมัติปริญญาบัตร และจัดทำใบปริญญาบัตร

           4) ออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา

           5) จัดเตรียมและจัดทำปกปริญญาบัตร ใบปริญญาบัตร

       4.3 สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

       4.4 สำรวจความพอใจนายจ้างต่อการทำงานของบัณฑิต

  1. งานธุรการและให้บริการทั่วไป

       1) บริการให้ข้อมูล ติดต่อ สอบถาม หน้าเคาน์เตอร์

       2) จัดทำงานสารบรรณ

       3) จัดทำงบประมาณประจำปี และจัดซื้อ – จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

       4) นัดหมาย บันทึก และจัดทำรายงานการประชุมของหน่วยงาน

       5) จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ        

      ทำเนียบผู้บริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล

                   2531 – 2532      นางสาวรักใจ           ธุระ                   เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

                2532 – 2533      นางสาวจิราวรรณ     จิตกล้า               เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

                2534 – 2536      นางศรีศุกร์            ธัมพิบูลย์             เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน

                2536 – 2537      นาย อวยชัย           ศาลาชีวิน             ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน

                2537 – 2545      นางปฏิญญา          ธรรมเมือง            ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน

                2545 – ปัจจุบัน    นางลัดดาวรรณ      เรือนทัศนีย์            หัวหน้างานทะเบียนฯ

Please publish modules in offcanvas position.