fbpx


         สัญลักษณ์ 
          คณะเทคนิคการแพทย์ : 
   

     ประกอบด้วย 5 ความหมายดังนี้

 1. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) หมายถึง ความละเอียดลึกซึ้ง
 2. ฟลาสค์ (Flask) หมายถึง การผสมผสานกลมกลืน
 3. เครื่องชั่ง (Blance) หมายถึง ความเที่ยงตรงและแม่นยำ
 4. MT (Medical Technology) แทนความหมายของคณะเทคนิคการแพทย์
 5. กระบอกฉีด (Syringe) หมายถึง ความหลักแหลม
ดอกไม้ประจำคณะ  คือ  ดอกอัญชัญ
        
       สีประจำคณะ  คือ  สีน้ัำเงิน
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.
ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
 • ปรัชญา   "มุ่งพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยของชุมชนและสังคม"
 • ปณิธาน   "ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม"
 • วิสัยทัศน์  "สร้างเสริมนักเทคนิคการแพทย์ด้วยมืออาชีพและสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง"
 • พันธกิจ
           (1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
           (2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติ
           (3) บริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
           (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย


          เอกลักษณ์ 
          คณะเทคนิคการแพทย์ : STAR MT
         
          คณะเทคนิคการแพทย์เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
          เชี่ยวชาญงานสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาก้าวล้ำ นำงานวิจัยประยุกต์
                    S= Standard
                    T= Teaching Expertise
                    A= Advanc
                    R= Research application
                    M= Modernize
                    T= Technology
อัตลักษณ์
คณะเทคนิคการแพทย์  : SMART MT


มีทักษะดีสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ทำงานเป็นทีม ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
S= Skill
M= Management 
A= Active learning
R= Responsibility
T= Technolog

M= Morality
T= Teamwork

เอกลักษณ์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ : STAR MT

คณะเทคนิคการแพทย์เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เชี่ยวชาญงานสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาก้าวล้ำ นำงานวิจัยประยุกต์

S= Standard
T= Teaching Expertise
A= Advance
R= Research application
M= Modernize
T= Technology

 • สัญลักษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

 ประกอบด้วย 5 ความหมายดังนี้

 1. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) หมายถึง ความละเอียดลึกซึ้ง
 2. ฟลาสค์ (Flask) หมายถึง การผสมผสานกลมกลืน
 3. เครื่องชั่ง (Blance) หมายถึง ความเที่ยงตรงและแม่นยำ
 4. MT (Medical Technology) แทนความหมายของคณะเทคนิคการแพทย์
 5. กระบอกฉีด (Syringe) หมายถึง ความหลักแหลม

อัตลักษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์  : SMART MTมีทักษะดีสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ทำงานเป็นทีม ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
S= Skill
M= Management 
A= Active learning
R= Responsibility
T= Technolog

M= Morality
T= Teamwork
medical1.png
          

 สีประจำคณะ คือ  สีน้ำเงิน 

 ดอกไม้ประจำคณะ คือ  ดอกอัญชัน    

1212121212121212