fbpx
Image
Image
ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  • ปรัชญา   "มุ่งพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยของชุมชนและสังคม"
  • ปณิธาน   "ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม"
  • วิสัยทัศน์  "สร้างเสริมนักเทคนิคการแพทย์ด้วยมืออาชีพและสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง"
  • พันธกิจ
           (1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
           (2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติ
           (3) บริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
           (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย


         เอกลักษณ์ 
          คณะเทคนิคการแพทย์ : STAR MT
         
          คณะเทคนิคการแพทย์เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
                    เชี่ยวชาญงานสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาก้าวล้ำ นำงานวิจัยประยุกต์
                                             S= Standard
                                             T= Teaching Expertise
                                             A= Advanc
                                             R= Research application
                                             M= Modernize
                                             T= Technology


           
                     
Image
Image