fbpx
About us

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะเทคนิคการแพทย์

 
         มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยมูลนิธิโยนก  และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549  วิทยาลัยโยนก ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นมหาวิทยาลัย ชื่อ “มหาวิทยาลัยโยนก” ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 29 ปี (พ.ศ. 2534 – 2560) มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 7,681 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 6,168 คน และระดับปริญญาโท 1,513คน

           

มหาวิทยาลัยเนชั่นมีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต

 
           มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทสถาบันกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้ว ยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จิตสำนึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

         มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีบรรยากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่สนับสนุนการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในลักษณะ “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษามีความใกล้ชิดกับคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด หอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 444 หมู่ 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และเปิดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ศูนย์เนชั่นบางนา ตั้งอยู่เลขที่ 1854 ถนนบางนาตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

         มหาวิทยาลัยเนชั่นมีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชามีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแหล่งฝึกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเนชั่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จะเป็นการผลิตนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ตามนโยบายของประเทศได้ สภามหาวิทยาลัยเนชั่นได้อนุมัติจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ขึ้นเป็นคณะวิชาใหม่ ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ขึ้นเป็นคณะวิชาใหม่ และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่ 2562 ของมหาวิทยาลัยเนชั่นขึ้น ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

         ตามคำนิยามในพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547  กำหนดให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เช่น วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิกปรสิตวิทยา พิษวิทยา  นิติวิทยาศาสตร์ ชีว วิทยาระดับโมเลกุล มนุษย์พันธุศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ การทดสอบทางสรีรวิทยา เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ระดับยาและสารเคมี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้ให้บริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณค่าของชีวิตมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นความรู้ความสามารถในวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ค้นคว้า วิจัย ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมทั้งศาสตร์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพต่อไปในอนาคต.

ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา
ปรัชญา
  • มุ่งพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยของชุมชนและสังคม
ปณิธาน
  • ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
วิสัยทัศน์ 
  • สร้างเสริมนักเทคนิคการแพทย์ด้วยมืออาชีพและสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง


พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติ

(3) บริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

(4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย
สัญญลักษณ์คณะ