fbpx
About us
About us

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะเทคนิคการแพทย์

 
         มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยมูลนิธิโยนก  และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549  วิทยาลัยโยนก ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นมหาวิทยาลัย ชื่อ “มหาวิทยาลัยโยนก” ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 33 ปี (พ.ศ. 2531 – 2563)

มหาวิทยาลัยเนชั่นมีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต

              มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทสถาบันกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จิตสำนึกต่อสาธารณะ
          มหาวิทยาลัยเนชั่นมีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชามีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแหล่งฝึกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเนชั่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จะเป็นการผลิตนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ตามนโยบายของประเทศได้ สภามหาวิทยาลัยเนชั่นได้อนุมัติจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ขึ้นเป็นคณะวิชาใหม่ ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ขึ้นเป็นคณะวิชาใหม่ และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่ 2562 ของมหาวิทยาลัยเนชั่นขึ้น ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  


    
Image
Image
Image
Image

ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา
ปรัชญา
  • มุ่งพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยของชุมชนและสังคม
ปณิธาน
  • ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
วิสัยทัศน์ 
  • สร้างเสริมนักเทคนิคการแพทย์ด้วยมืออาชีพและสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง


พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติ

(3) บริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

(4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย
สัญญลักษณ์คณะ
สัญญลักษณ์คณะ

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official