fbpx
Image

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration

หลักการและเหตุผล
        ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ที่มีการสื่อสารไร้พรมแดนทำให้สังคมปัจจุบันสืบเนื่องจากผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการรับวัฒนธรรมจากภายนอก จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก ให้เป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนทิศทางการปรับตัวของธุรกิจต่างๆ เพื่อรองรับการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก พร้อมไปกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับลักษณะงาน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ทักษะมืออาชีพ (Professional Skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill)” ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผล (Outcome-based Learning) และเน้นวิธี “เรียนกับมืออาชีพ”

โอกาสในการประกอบอาชีพ
         ผู้จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่หลากหลายอาชีพ เช่น ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ และองค์กรภาครัฐและเอกชนและผู้ประกอบการทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาใดก็ได้ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
    2. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
    3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    4. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญา
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม.
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A.

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
    แยกตามแผนการศึกษา ดังนี้
    แผน ก แบบ ก (2) จำนวน 39 หน่วยกิต
    แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์) 39 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (2)
    จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
    1) หมวดวิชาหลัก 8 วิชา 24 หน่วยกิต
    2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์)
    จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
    1) หมวดวิชาหลัก 8 วิชา 24 หน่วยกิต
    2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
    3) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา ดังนี้
แผนการศึกษา แผน ก
    แบบ ก (2) มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ดังนี้
    หมวดวิชาหลัก ประกอบด้วย 8 รายวิชา หน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต
        ACCT 510 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
        BUSI 510 การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6)
        ECON 510 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
        FINA 510 การจัดการการเงิน 3(3-0-6)
        MKTG 511 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
        MGMT 510 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
        MGMT 511 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
        MGMT 512 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วย 1 รายวิชา หน่วยกิตรวม 3 หน่วยกิต
    นักศึกษาในแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2) สามารถเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกของแผนการศึกษาแผน ข 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 2 รายวิชา มีหน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต
    BUSI 592 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis 1) 6 หน่วยกิต
    BUSI 593 วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis 2) 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์)
มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ดังนี้
หมวดวิชาหลัก ประกอบด้วย 8 รายวิชา หน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต
    ACCT 510 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
    BUSI 510 การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6)
    ECON 510 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
    FINA 510 การจัดการการเงิน 3(3-0-6)
    MKTG 511 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
    MGMT 510 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
    MGMT 511 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
    MGMT 512 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
สำหรับแผนการศึกษา แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาใดก็ได้ไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา ดังต่อไปนี้
    ACCT 520 การตรวจสอบและควบคุมภายใน 3(3-0-6)
    ACCT 521 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6)
    FINA 520 การวิเคราะห์การลงทุน 3(3-0-6)
    FINA 521 ความเสี่ยงและการจัดการสภาวะวิกฤต 3(3-0-6)
    MKTG 520 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
    MKTG 521 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
    MKTG 522 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่3(3-0-6)
    MKTG 523 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่ 3(3-0-6)
    MGMT 520 การจัดการธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6)
    MGMT 522 การประกอบการและการสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
    MGMT 523 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)
    MGMT 524 การบริหารองค์กรสื่อ 3(3-0-6)
    MGMT 525 การประกอบการธุรกิจสื่อ 3(3-0-6)
    MGMT 526 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)

การค้นคว้าอิสระ
    BUSI 581 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 6 หน่วยกิต
Image