fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่น

Image

ดอกไม้ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

ดอกบัวสุทธาสิโนบล คือ ดอกไม้ของทันตแพทย์

บัวสุทธาสิโนบล (Nymphaea capensis var zanzibarien-sis) มีถิ่นกำเนิดบนเกาะ Zanzibar ประเทศแอฟริกาใต้ มีดอกใหญ่สีม่วงอมน้ำเงินหรือม่วงอมแดงที่เรียกว่า สีกุหลาบแก่ โคนเกสรเหลือง กลิ่นหอมแรง พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

พระอัครชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาจาก เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อปี พ.ศ. 2444 ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ จึงตั้งชื่อบัวนี้ตามพระนามว่า “สุทธาสิโนบล”

ฝรั่งเรียกว่า RoyalPurple

สีประจำคณะ
สีประจำคณะฯ คือ สีม่วงสุทธาสิโนบล

ปรัชญา (Philosophy)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ ใฝ่รู้ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข และปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
       “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งสร้างทันตแพทย์ที่มีคุณค่าของสังคมไทย มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” 

พันธกิจ (Mission)

       “มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และสร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมทางด้าน
ทันตกรรมเพื่อสังคม” 

วัตถุประสงค์ (Objective)

    หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

 1. ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและประพฤติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
 2. คำนึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสำคัญโดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเห็นอกเห็นใจและตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์
 3. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 4. สามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมโดยคำนึงถึงสุขภาพองค์รวมตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อนำไปสู่การดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการและคาดหวังของผู้ป่วยตามหลักวิชาการ
 5. ตระหนักถึงข้อจำกัดและระดับสมรรถนะของตนรวมทั้งพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
 6. สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไปด้วยความสุภาพและให้เกียรติ รวมทั้งเป็นผู้นำและผู้ตามได้ตามบริบท
 7. สืบค้นประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและนำไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
 8. ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม
อัตลักษณ์ (Identity)
      อัตลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น :    ทันตแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  (Humanized Oral Health Care)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

      เอกลักษณ์นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น : รอบรู้วิชาการ  ผดุงจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะ (Educated  Profession, Ethical Concern, Public Mind)    

 

ประกาศทันตแพทยสภา เรื่องเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น คลิกที่นี่!
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 สมัครด้วยตัวเองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
โทรศัพท์ 063-092-1247, 063-092-1256 หรือ 054-820-098 ถึง 9

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official