fbpx
Image
Image

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
 • ปรัชญา   "มุ่งพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยของชุมชนและสังคม"
 • ปณิธาน   "ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม"
 • วิสัยทัศน์  "สร้างเสริมนักเทคนิคการแพทย์ด้วยมืออาชีพและสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง"
 • พันธกิจ
  (1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  (2) 
  วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติ
  (3) บริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์แก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
  (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย

เอกลักษณ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานเชี่ยวชาญงานสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาก้าวล้ำ นำงานวิจัยประยุกต์

STAR MT  :  
S= Standard   T= Teaching Expertise   A= Advance   R= Research application   M= Modernize    T= Technology
                     
Image
Image

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official