fbpx
แบบฟอร์มยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
คำจำกัดความ รูปแบบการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพผลงานวิชาการ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการสอน
กำหนดการประชุมประจำปีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารเผยแพร่

รวมคำถาม-ตอบข้อหารือ/ซักซ้อมความเข้าใจ
รวมหนังสือเวียน
ระเบียบ ประกาศ กฏกระทรวง อื่นๆ

ติดต่อส่วนงานวิชาการ CONTACT INFO

  • มหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 
  • Nation University 444 Wachirawutdamnoen Rd., Phrabat , Mueang , Lampang
  • 52000 Tel.054-265170