fbpx

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับโครงการพัฒนาเลเซอร์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ เครือข่ายกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกให้บริการ ตรวจ รักษาทางทันตกรรม ร่วมกับการใช้เลเซอร์รักษา ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ขณะทำหัตถการด้วย