fbpx

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุข” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับโครงการพัฒนาเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ  เครือข่ายกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ออกให้บริการวิชาการแก่สังคม เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุข” ประจำปี 2564  ให้บริการ ตรวจ รักษาผู้ป่วยแผลเรื้อรังในช่องปาก เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม  2564  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ขณะทำหัตถการ