fbpx

อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรมที่วัดมิ่งเมืองมูล ลำปาง โดยน.ศ. 14 คน จับกลุ่ม ออกเก็บข้อมูลและบันทึกคลิ๊ปสัมภาษณ์ชุมชน จัดทำมัลติมีเดียส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่มีต่อวัดมิ่งเมืองมูล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 62 โดยมี พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี ผศ. เจ้าอาวาส และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ให้การสนับสนุนการดำเนินการ และประสานชุมชนรอบวัด