fbpx

อาจารย์นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ในโครงการเนชั่นปันรัก เติมความสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ และมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว การมีจิตอาสา และพัฒนานักศึกษาในด้านการมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำ อีกทั้งกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โดยบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสุข