fbpx

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ นำทีมอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
ให้บริการวิชาการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"
ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ลำปาง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
ในโครงการพัฒนากลุ่มกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดลำปาง
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง
ซึ่งสอดรับกับพันธกิจบริการวิชาการ
ตามกิจกรรมบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์สัญจร