fbpx

นายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย รหัส 6313070013 นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ ปี 2563 ของสโมสรโรตารีจตุจักร ระดับ Platinum สาขาศิลปะ ได้เดินทางไปรับรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร