fbpx
Image
Image
Image
Image

News Update!!
"รายละเอียดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562" ดังนี้
http://doc.nation.ac.th/nurs/CHECO_Bochelor%20Nursing%20Science%20Program.pdf

 คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครรับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2562) 

รายละเอียด

 

รับสมัครผ่านระบบทางไปรษณีย์

 

รับสมัครด้วยตนเอง 

 

รับสมัตรผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย www.nation.ac.th

 

ชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Mobile banking โดยระบุใบแจ้งชำระเงิน

 

วันเปิดภาคเรียน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของ  กระทรวงศึกษาธิการ

2. อายุระหว่าง 18-35 ปี

3. มีส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

การคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน

 

ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

 

หมายเหตุ:      

 

1. ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจร่างกายที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ตามรายละเอียดที่ได้แนบพร้อมกับใบสมัคร

2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official