fbpx
Image
Image
Image

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมส่วนกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. โครงการปฐมนิเทศประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

๒. โครงการสัมมนาน้องสโมสรนิสิต ๒๕๖๓

๓ โครงการทําบุญ สืบชะตา วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเนชั่น

๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อ.พ.ส.ธ.)

๕. โครงการสดุดีบูชาครูผู้สร้างคน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

๖. โครงการรดน้ำดําหัวคุณบัณฑูร ล่ำซํา

๗. เก็บฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นล้านนา

๘. รดน้ำดําหัว NTU ประจําปี ๒๕๖๓

๙. โครงการพี่พาน้องเตียวขึ้นดอยปลูกฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นล้านนา

๑๐. งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๐

๑๑. โครงการรับน้องปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๒. โครงการ Nation U ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ ปี ๓

๑๓. โครงการสู้ภัยหนาวแจกผ้าห่ม (ธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยเนชั่น)

๑๔. กีฬาภายในมหาวิทยาลัยเนชั่น

๑๕. กีฬาสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดลําปาง

๑๖. งานปัจฉิมนิเทศ

 

กิจกรรมระดับคณะวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. โครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ นิสิต ชั้นปีที่ ๑

๒. โครงการ Business Day

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทางรัฐประศาสนศาสตร์

๔. โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

๕. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพและการทํากิจกรรมเพื่อสอดรับกับหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ รหัส ๖๓

๖. การอบรมเว็บมาสเตอร์ รหัส ๖๓ (๓ วัน)

๗. การอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส ๖๓ (๒ วัน)

๘. โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส ๖๓ (๒ วัน)

๙. พี่บัณฑิตพบน้อง (ต้นปี ๖๔)

๑๐. การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงานในหน่วยงานภายนอก รหัส ๖๑

๑๑. โครงการ IT- ซื่อสัตย์ ซื้อเอง-ขายเอง (ทุกชั้นปี)

๑๒. โครงการ IT-SHOP บริการซ่อมคอมฯ (ทุกชั้นปี)

๑๓. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องปีอาจารย์ รับปีใหม่ ๒๕๖๔ (ทุกชั้นปี)

๑๔. อบรมเทคนิคการนําเสนอและวิเคราะห์ประเด็น

๑๕. อบรมความรู้การใช้โปรแกรม office รหัส ๖๓