fbpx
Image

ปีการศึกษา 2564

ผู้สูงอายุกับการเดินทางฯ ของสาขาการบินฯ

Image

11 พ.ค.2565 พิธีการ+บรรยาย ผู้สูงอายุกับการเดินทางฯ ของสาขาการบินฯ

อาจารย์วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และนาวาอากาศเอก ภัชรชาติ ทูรวัฒน์ พร้อมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น นำนิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ ออกให้บริการวิชาการแก่นักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ในโครงการ มหาวิทยาลัยเนชั่นบูรณาการวิชาการเพื่อบริการแก่สังคมในสถานการณ์ COVID-19 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมี นายพิตินันท์ ผึ้งต้น ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งวัน โดยการกำกับดูแลสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด และนายสุกฤษฎิ์ สุคำอ้าย ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในหัวข้อ ผู้สูงอายุกับการเดินทางยุคโควิด-19 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเชิงบูรณาการกับคณะวิชาต่าง ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ เช่น การตรวจหาเชื้อไวรัส การล้างมือสู้โรค การเดินทางโดยเครื่องบิน กิจกรรมยืดเหยียด และการดูแลช่องปาก และการขายผลิตภัณฑ์สู่การตลาดออนไลน์ใน Platform ต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนในการประสานกับผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการ จาก คุณพิเชษฐ์ จริยงามวงค์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายนวพล จะงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการ กล่าวขอบคุณในพิธีปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวเปิดโครงการเวลา 9.00น. กล่าวปิดโครงการในเวลา 15.30น. และมอบเกียรติบัตร

ปีการศึกษา 2563

สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

Image

3 พ.ย.2563 การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ ออกให้บริการวิชาการ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์
ในเรื่อง การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00น.  
ณ ห้องประชุมชมพู สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการป้องกันตนเองจากภาวะสมองเสื่อม
[เพิ่มเติม]

 

กฐินวัดมิ่งเมืองมูล

Image

31 ต.ค.2563 งานกฐิน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ นำทีมอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
สำนัก หน่วยงาน และคณะวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเนชั่น
ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในกิจกรรมทอดกฐิน ร่มบุญสามัคคี ณ วัดมิ่งเมืองมูล จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
และ อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ ได้จัดเป็นกิจกรรม
บูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ในรายวิชานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง [เพิ่มเติม]

พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ

Image

3 ก.ย.2563 พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ นำทีมอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
ให้บริการวิชาการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"
ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ลำปาง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
ในโครงการพัฒนากลุ่มกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดลำปาง
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง
ซึ่งสอดรับกับพันธกิจบริการวิชาการ
ตามกิจกรรมบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์สัญจร

ปีการศึกษา 2562

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

Image

14 ก.พ.2563 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
นำทีมอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง "การส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 - 15.00น.
โดยคุณไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ให้การสนับสนุนการอบรมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายทางวิชาการตามหัวข้อ
และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ยินดีกับว่าที่บัณฑิต

Image

21 ธ.ค.2562 กิจกรรมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ณ ศูนย์บางนา

ศูนย์เนชั่นบางนา มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562  ทั้งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา กทม. ก่อนนิสิตรุ่นน้องจะย้ายมาเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

บริการวิชาการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Image

20 ธ.ค.2562 บริการวิชาการ ณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์
ออกให้บริการวิชาการ ในโครงการป้องการปัญหาสุขภาพจิตในครอบครัวและชุมชน
ณ ห้องประชุมชมพู เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

กิจกรรมสู้ภัยหนาว

Image

15 -​19 ธ.ค.2562 นิสิตและอาจารย์ออกทำกิจกรรมร่วมใจสู้ภัยหนาว

ธนาคารกสิกรไทย และ มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ร่วมจัดกิจกรรม "ธนาคารกสิกรไทย มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมใจสู้ภัยหนาว" มอบผ้าห่มให้ชาวจังหวัดน่าน 15 อำเภอ 144 หมู่บ้าน รวม 5,000 ผืน เพื่อคลายหนาวให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2562 โดยมีนิสิต และอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมสนับสนุนการทำงานในครั้งนี้

ค่ายอาสา

Image

12-14 พ.ย. 2562 ออกค่ายอาสา

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ บางนา จัดกิจกรรมค่ายอาสา "สุพรรณสะเทือนเมื่อบริหารมาเยือน"
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) ถวายสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร เพื่อความเป็นสิริมงคล และศึกษาศิลปวัฒนธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ , ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง , อุทยานมังกรสวรรค์ 2) ทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย พร้อมการเรียนดำนา 3) กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านทับกระดาษ จ.สุพรรณบุรี 4) ทัศนศึกษาดูงานธุรกิจชุมชน (ตลาดโบราณที่กลับมามีชีวิตด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนที่ยังคงรักษารูปแบบเดิม และเป็นต้นแบบให้กับกับอีกหลายแห่ง จนได้รับรางวัลมรดกโลก ประเภทอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งเอเซียแปซิฟิกจากองค์กรยูเนสโก) 5) ทัศนศึกษาดูงาน หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย แหล่งรวบรวมเรื่องราว และรูปแบบวิถีชีวิตของคนในชนบทที่ผูกพันธ์กับควายไทย ที่กำลังจะเลือนหายไป 6) ทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการธุรกิจที่พักเรือนไทย อาหาร เครื่องดื่ม ชื่อ บ้านริมนาคาเฟ่

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Image

10 พ.ย.2562 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ออกทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในพิธีบรรจุกระพระรัตนชาติประจำตระกูล (ปฐมฤกษ์) และพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่มีผู้แทนประธานคือ อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตจากหลากหลายหลักสูตรร่วมกิจกรรม อาทิ อ.เกศริน อินเพลา อ.อาภาพร ยกโต อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในวิชาหลักการจัดการและพฤติกรรมองค์กร (ABT1102,BUSI1101) สำหรับนิสิตหลักสูตรธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ ดูแลโดย อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (CPSC 331) สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดูแลโดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

ผู้ทำกิจกรรม

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
อ.ศศิวิมล แรงสิงห์
วิชาที่บูรณาการ
ABT1102
BUSI1101
CPSC 331

บริการวิชาการ

Image

13 พ.ย.2562 บริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุ

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ออกบริการวิชาการแก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรการพัฒนาสูงวัย ไทยแลนด์ 4.0 หัวข้อ การบริหารขยะในชุมชน  โดยบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา ภาวะผู้นำในการบริหารภาครัฐและเอกชน (PUAD 202) และ การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย (PUAD 203)
โดยมีนิสิต ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 9 คน ฝึกปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ผู้ออกบริการ

อ.ศรีเพชร สร้อยชื่อ
อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
อ.ชัญญานุช  แซ่ตั้ง
อ.อาภาพร ยกโต
วิชาที่บูรณาการ
PUAD 202
PUAD 203

บริการวิชาการ

Image

11 ก.ย.2562 บริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุ

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ออกบริการวิชาการแก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในหัวข้อ "นวัตกรรมกับชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ" โดยกิจกรรมครั้งนี้อาจารย์วีระพันธ์  แก้วรัตน์ ได้บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในวิชา นวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง BUSI 322 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโยลีและอุปกรณ์ใกล้ตัว โดยนิสิตได้บรรยายเรื่อง SOCIAL MEDIA ผู้สูงวัยรู้ให้ทันใช้ให้พอดี ประโยชน์ของ Social Media กับผู้สูงวัย และโทษของ Social Media กับผู้สูงวัย และยังได้แนะนำการใช้ Application (แอพพลิเคชั่น) สำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ออกบริการ

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์

วิชาที่บูรณาการ

BUSI 322

ฝึกอบรม

Image

4 ต.ค.2562 สร้างแรงบัลดาลใจ สู่เป้าหมายในชีวิต

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาในหัวข้อ "สร้างแรงบัลดาลใจ สู่เป้าหมายในชีวิต" ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00น. ณ ตึกคณะนิเทศศาสตร์ (ตึก4) ห้อง 4208 ให้กับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี

ทัศนศึกษา

Image

3 ต.ค.2562 ดูงานบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์และนิสิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบริการ เป็นตัวกลางการซื้อขายระหว่างเจ้าของสินค้ากับคนอยากได้สินค้า เป็นธุรกิจการประมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นธุรกิจของคนไทยที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ มีการประมูลแบบยกป้าย online จากบ้านถึงลานประมูล แบบ real-time ด้วยการพัฒนาระบบโดยคนไทย

สัมมนาการฝึกปฏิบัติงาน

Image

6 ก.ย.2562 สัมมนาการฝึกปฏิบัติงาน

สาขาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง การฝึกปฏิบัติงานของนิสิต รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน 1, 2 และ 3 ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้อง 4109 เวลา 13.00 - 16.00น. เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตได้นำเสนอประสบการณ์ บทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ภายหลังจากที่ได้ออกฝึกปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ผ่านมา ถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากองค์กรภายนอก แล้วแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อน ๆ และน้อง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนสำหรับออกฝึกปฏิบัติงาน เลือกสถานประกอบการ เตรียมตัว ทำตนเองให้พร้อม เรียนรู้การปรับตัว และสามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการเรียนรู้ของตน ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย

ปีการศึกษา 2561

อบรมระบบเครือข่าย

Image

18-19 ธ.ค.2561 กิจกรรมอบรมการเชื่อมโยงฯ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเนชั่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระหว่าง 18 - 19 ธันวาคม 2561 วิทยากรได้แก่ คุณเปรม อุ่นเรือน คุณเอกพันธ์ วุฒิชัย และคุณศราวุธ  เบี้ยจรัส จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
[link]

ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ

Image

14 ธ.ค.2561 โครงการเนชั่นปันรัก เติมความสุข

อาจารย์นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ในโครงการเนชั่นปันรักเติมความสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ และมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว การมีจิตอาสา และพัฒนานักศึกษาในด้านการมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำ อีกทั้งกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โดยบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสุข [clip]

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์

Image

13 - 14 ธ.ค. 2561 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ฯ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดกิจกรรมอบรมารพัฒนาเว็บไซต์ Webmaster
ให้กับศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเนชั่น
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระหว่าง 13 - 14 ธันวาคม 2561
[link]

ทำกิจกรรมบริการวิชาการ

Image

11 ธ.ค.2561 กิจกรรมอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ ร่วมทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 มีผู้นำชุมชน และพนักงานข้าราชการเข้ารับการอบรมกว่า 50 คน
ณ ห้องประชุม อบต.บ้านดง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

วัดมิ่งเมืองมูล

Image

25 พ.ย.2561 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม

อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรมบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม ที่วัดมิ่งเมืองมูล ลำปาง โดยน.ศ. 24 คน จับกลุ่ม ออกเก็บข้อมูลและบันทึกคลิ๊ปสัมภาษณ์ชุมชน จัดทำมัลติมีเดียส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61 โดยมี พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี ผศ. เจ้าอาวาส และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ให้การสนับสนุนการดำเนินการ และประสานชุมชนรอบวัด
[6 clip]

business day

Image

21 พ.ย.2561 Business Day

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ จัดงาน Business Day - "ล่องสะเปา....จาวเนชั่น" วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา. 9:00 - 14:00น. ณ อัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น พบกับร้านค้าจากนักศึกษา กว่า 14 ร้านค้า อาทิ เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวเหนียวหมูย่าง ส้มตำไก่ทอด ยำรสเด็ด ลูกชิ้นทอด ไก้ป๊อป เป็นต้น มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ประกวดกระทง, ประดิษฐ์กระทง, ลอยกระทง, ปล่อยปลาไหล, ดนตรีสด  ภายในงานใช้คูปองในการซื้อสินค้า สามารถซื้อได้ที่หน้างาน [gallery : album]

18 พ.ย.2557 แข่งขันตอบคำถามด้านการบัญชี ครั้งที่ 8

ร่วมแข่งขัน โครงการแข่งขันตอบคำถามปัญหาวิชาการด้านการบัญชี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ่ายทำโดย นายภูมินันท์ กานดา นายธันวา วงศ์ศรีนุกูล และนายศิริพงศ์ ศรเกตุ