fbpx
นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ

งานสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯร่วมกับส่วนงานสวัสดีการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยอาจารย์วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และคุณวิทยา ธรรมศิริ ร่วมเป็นอาจารย์นิเทศงาน และที่ปรึกษาโครงงานของนิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพที่ 4 เชียงของ

วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2566

นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศและสาขาการบัญชี

กิจกรรมนอกสถานที่   สนามบินสุวรรณภูมิ, ครัวการบินไทย,  พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สถาบัน APDI
     (สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตการบริการบนเครื่องบิน

    วัตถุประสงค์

          1.เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านต่างๆ ของสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้น

          2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นและเพิ่มประสบการณ์จริง ที่ดีแก่นิสิต

นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศและสาขาการบัญชี

2566  กิจกรรม  ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565  สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ และสาขาวิชา 
    การบัญชี   คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์     คณบดีให้โอวาท ในการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

    โดยอาจารย์วีระพันธ์ แก้วรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 
นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  รายวิชา ABT4219 สัมมนาการบิน

    สัมมนาวิชาการ    เที่ยวชิลแบบ “New Normal”  

    สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ   คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์    โดยอาจารย์วีระพันธ์ แก้วรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

    วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากกรณีศึกษาการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับรู้ถึงแนวคิดนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่  16  มกราคม 2566
นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ

    สัมมนาวิชาการ  “จุดประกายความคิด  สู่ชีวิตที่มีเป้าหมายในสายอาชีพธุรกิจการบิน” สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ   คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ โดยอาจารย์วีระพันธ์ แก้วรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน  2565   
นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ

สัมมนาวิชาการ  “การจัดการโลจิสติกส์ในช่วงวิกฤตโรคระบาด ”    สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ   คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์  โดยอาจารย์วีระพันธ์ แก้วรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วันจันทร์ที่  10  ตุลาคม  2565   
นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
เข้าร่วมกิจกรรม "พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย สายบุญจุลกฐิน ถิ่นล้านนา นมัสการไหว้สา พระนาคปรก ปี 2565"
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย

พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย

นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ"
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
เข้าร่วมกิจกรรม "Freshy night และต้อนรับเปิดเทอม"
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

Freshy night และต้อนรับเปิดเทอม

Freshy night และต้อนรับเปิดเทอม

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

System Support