fbpx
Image

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Bachelor of Science Program in Computer Science

หลักการและเหตุผล
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Learning) ผ่านการอบรมและฝึกฝนจากมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นประชากรคุณภาพของโลกที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ตอบสนองความเป็นสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย


โอกาสในการประกอบอาชีพ
    1. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
    2. นักวิชาการหรือนักวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
    3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
    4. โปรแกรมเมอร์ หรือ นักพัฒนาเว็บไซต์
    5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
    6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
    7. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
    8. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
    2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
หมวด 3 (ภาคผนวก ก) และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนชั่น เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา
    ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
    ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
    ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Computer Science)
    ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) : B.S. (Computer Science)


รายละเอียดวิชา
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
    1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    1.4 กลุ่มวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 97 หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 66 หน่วยกิต
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 16 หน่วยกิต
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1. 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
    
    ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)
    SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 (2-0-4)
    ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 (2-2-5)
    ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3 (2-2-5)
    THAC 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 3 (1-4-4)
    THAC 201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 3 (2-2-5)
    ASEN 101 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 3 (2-2-5)
    MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)
    SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 2 (2-0-4) 

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จำนวน 2 หน่วยกิต
    LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 (0-3-2)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 97 หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน  15  หน่วยกิต
    MATH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
    MATH 201 คณิตศาสตร์ดิสครีต  3(3-0-6)
    CPSC 311 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6)
    CPSC 313 กฎหมาย และจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกค์     18   หน่วยกิต
    CPSC 321 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
    CPSC 381 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(0-6-3)
    CPSC 481 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3) 

2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์     21   หน่วยกิต
    CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
    CPSC 232 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5)
    CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
    CPSC 241 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
    CPSC 341 การสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
    CPSC 343 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5) 

2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต
    CPSC 491 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)
    และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต

 แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝึกงาน
    CPSC 391 การฝึกงานวิชาชีพ 2 2(0-12-0)
    CPSC 461 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และดีไซน์แพทเทิร์น 3(2-2-5)
    CPSC 463 ความฉลาดทางธุรกิจ 3(2-2-5)
    CPSC 465 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
    CPSC 467 การจัดการเครือข่าย 3(3-0-6)
    CPSC 471 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
    นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใด ๆ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในคณะหรือเปิดสอนในคณะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือหัวหน้าสาขา

 

Image