fbpx
Image

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business and Air Transportation

หลักการและเหตุผล
               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินอย่างเชี่ยวชาญ และสามารถบริหารจัดการกิจการบินทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Learning) ผ่านการอบรมและฝึกฝนจากมืออาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นประชากรคุณภาพของโลกที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ตอบสนองความเป็นสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
 
โอกาสในการประกอบอาชีพ
               นิสิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพตามหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติงานด้านการบิน โลจิสติกส์ การบริหารจัดการองค์กรในธุรกิจการให้บริการ เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสำร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การรับรอง
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ 
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Business Administration Program in Aviation Business and Air Transportation

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : บธ.บ.(ธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Business Administration (Aviation Business and Air Transportation)
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Aviation Business and Air Transportation)

รายละเอียดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก 69 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา 3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3(3-0-6)
ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3(3-0-6)
THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
STA1001 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 30 หน่วยกิต
1. ABT1101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
2. ABT1102 หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
3. ABT2103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
4. ABT2104 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
5. ABT2105 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
6. ABT3106 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
7. ABT3107 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
8. ABT3108 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)
9. ABT3109 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองในธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
10. ABT4110 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเอก 69 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 54 หน่วยกิต
1. ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
2. ABT1202 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
3. ABT1203 การบริการลูกค้าด้านธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
4. ABT1204 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 3(3-0-6)
5. ABT1205 การฝึกปฏิบัติงาน 1 1(0-6-0)
6. ABT2206 กฎหมายและข้อบังคับการบิน 3(3-0-6)
7. ABT2207 นิรภัยการบิน 3(3-0-6)
8. ABT2208 การบริการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6)
9. ABT2209 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน 3(3-0-6)
10. ABT2210 การบริหารสายการบิน 3(3-0-6)
11. ABT2211 ระบบสารสนเทศและการสำรองที่นั่งในธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
12. ABT2212 การฝึกปฏิบัติงาน 2 2(0-12-0)
13. ABT3213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 1 3(3-0-6)
14. ABT3214 การเดินอากาศและมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
15. ABT3215 การนำเข้าส่งออกและพิธีการศุลกากร 3(3-0-6)
16. ABT3216 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 2 3(3-0-6)
17. ABT3217 การฝึกปฏิบัติงาน 3 3(0-18-0)
18. ABT4218 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพทางด้านการบิน 3(3-0-6)
19. ABT4219 สัมมนาการบิน 3(3-0-6)
20. ABT4220 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6(0-40-0)

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
1. ABT3301 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้านธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
2. ABT3302 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6)
3. ABT3303 ทฤษฎีการบิน 3(3-0-6)
4. ABT3304 อุตุนิยมวิทยาการบิน 3(3-0-6)
5. ABT3305 การจัดการจัดซื้อและซัพพลาย 3(3-0-6)
6. ABT3306 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(3-0-6)
7. ABT3307 การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
8. ABT3308 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง 3(2-2-5)
9. ABT3309 การประกันภัยในอุตสาหกรรมการขนส่ง 3(3-0-6)
10. ABT3310 การจัดการต้นทุนสําหรับโลจิสติกส์ในธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
11. ABT3411 การจัดการจราจรทางอากาศ 3(2-2-5)
12. ABT3412 จริยธรรมการบิน/อวกาศ 3(3-0-6)
13. ABT3413 การประชาสัมพันธ์ทางการบิน 3(3-0-6)
14. ABT3414 โครงงานด้านการบิน 1 3(0-9-5)
15. ABT3415 โครงงานด้านการบิน 2 3(0-9-5)
16. ABT3416 ความปลอดภัยด้านการบิน/อวกาศ 3(3-0-6)
17. ABT3417 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการบิน 3(3-0-6)
18. ABT3418 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมบริการการบิน 3(3-0-6)
19. ABT3419 การจัดทำแผนการบิน 3(3-0-6)

2.2.3 กลุ่มวิชาโท
(1) นิสิตสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทการเงินการธนาคาร ของสาขาวิชาการบัญชี ที่เปิดสอนในลักษณะการจัดการสอนร่วมกับผู้ประกอบการ
(2) นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทของสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(3) นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เทียบเท่าจากสถานประกอบการหรือสถาบันอื่นเพื่อเทียบโอนรายวิชาในกลุ่มวิชาโท ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

2.2.4 กลุ่มวิชาโทสำหรับนิสิตนอกคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ที่จะมาโทสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่ง
ให้เลือกจากรายวิชาที่กำหนดในกลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ IT Examination : Computer for Working


Image