fbpx

อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น นำนักศึกษาออกให้บริการวิชาการ  ในหัวข้อ การอบรมการเขียนและจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยนำนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกให้บริการวิชาการ บูรณาการกับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง