fbpx

กิจกรรมอบรมการเชื่อมโยงฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นิสิต ปี1 และปี2 จัดกิจกรรมอบรมการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับศิษย์ทั้ง 2 ชั้นปี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ตึกนิเทศศาสตร์ ช่วงวันที่ 7  มิถุนายน 2562 วิทยากรได้แก่ คุณเปรม คุณเบน จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ