fbpx

อบรม Excel ช่วงชั้นปี1 และ ปี2 ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำกิจกรรมอบรม Excel ให้กับศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเนชั่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ในช่วงวันนี้
6 มิถุนายน 2562 วิทยากร ผุ้ให้อบมความรู้ อาจารย์เกศริน อินเพลา