fbpx

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
อ.ชัญญานุช แซ่ตั้ง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ อ.อาภาพร ยกโต คณะบริหารธุรกิจและรัฐปศาสนศาสตร์
และนิสิตคณะบริหารธุรกิจและรัฐปศาสนศาสตร์ ในรายวิชา PUBA 355 หลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน
บูรณการเรียนการสอนจากโครงการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้
Knowledge - Based OTOP : KBO จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562
ให้กับ รร.ผู้สูงอายุ อบต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ทัศนศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวง,วัดพระแก้วดอนเต้า,นมัสการหลวงพ่อเกษม เขมโก และวัดเจดีย์ซาว
เพื่อเชื่อมโยงและต่อยอดสนับสนุน จากกิจกรรมทัศนศึกษา นำไปพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อยกระดับภูมิปัญญาการท่องเที่ยว อบต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปานจ.ลำปาง