fbpx

อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรมบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม ที่วัดมิ่งเมืองมูล ลำปาง โดยน.ศ. 24 คน จับกลุ่ม ออกเก็บข้อมูลและบันทึกคลิ๊ปสัมภาษณ์ชุมชน จัดทำมัลติมีเดียส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61 โดยมี พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี ผศ. เจ้าอาวาส และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ให้การสนับสนุนการดำเนินการ และประสานชุมชนรอบวัด [6 clip]