fbpx

รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่  BUSI 223  ได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จริงกับผู้ประกอบการในยุคป้จจุบัน หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ 2018 โดยได้เชิญคุณพีระรักษณ์  พิชญกุล ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย จำกัด มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561  ณ ห้อง 4201